Powstańcy Wielkopolscy Powiatu Śremskiego
100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
ŚREMSKI PANTEON NIEPODLEGŁOŚCI
Lista Powstańców (w opracowaniu)
Brodnica  •  Dolsk  •  Kórnik  •  Książ Wielkopolski  •  Śrem  •  Cały powiat
A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     Ł     M     N     O     P     R     S     Ś     T     U     V     W     Z     Ż
Powiat Śremski - T

Taciak Czesław, gmina: Śrem, Śrem (1897-po 1964)
Taciak Franciszek, gmina: Śrem, Pysząca (?-?)
Taciak Ignacy, gmina: Śrem, Zbrudzewo (1887-1963)
Taciak Jan, gmina: Śrem, Śrem (1882-1959)
Taciak Kazimierz, gmina: Brodnica, Boreczek (1901-1978)
Taciak Stefan, gmina: Śrem, Pysząca (?-?)
Talarczyk Jan, gmina: Śrem, Śrem (1900-1953)
Talarczyk Marceli, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Talarczyk Stanisław, gmina: Książ Wielkopolski, Chwałkowo (1896-1974)
Tarczyński Piotr, gmina: Śrem, Śrem (?-?)
Telega Franciszek, gmina: Kórnik, Solec Wlkp./Kórnik (1897-1977)
Teodorczak Franciszek, gmina: Śrem, Śrem (1900-po 1957)
Tłok Józef, gmina: Kórnik, Dębiec (1872-1949)
Tłok Stanisław, gmina: Kórnik, Dębiec (1897-1972)
Toboła Antoni, gmina: Śrem, Śrem (1894-po 1957)
Toboła Edward, gmina: Kórnik, Czmoń (?-?)
Toboła Ignacy, gmina: Kórnik, Robakowo (1885-1947)
Tomaszewski Antoni, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (?-?)
Tomaszewski Leon, gmina: Śrem, Pysząca (1900-1918)
Tomaszewski Stanisław, gmina: Książ Wielkopolski, Sebastianowo (1899-1923)
Tomczak Franciszek, gmina: Śrem, Dąbrowa (1896-po 1958)
Tomczak Ignacy, gmina: Brodnica, Brodniczka (1899-1993)
Tomczak Ignacy, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1893-1919)
Tomczak Jan, gmina: Śrem, Psarskie/Śrem (1899-1980)
Tomczak Józef, gmina: Dolsk, Małachowo (1893-po 1957)
Tomyślak Ignacy, gmina: Śrem, Nochowo (1889-1939)
Tomyślak Józef, gmina: Śrem, Nochowo (1887-po 1958)
Trawiński Marian
gmina: Kórnik, Kórnik (1896-1963)

Marian Jarosław Brochwicz-Trawiński urodził się 27 maja 1896 r. w Goraninku koło Leśniewa w pow. gnieźnieńskim. Ojciec Władysław Trawiński był właścicielem majątku Goraninek (niem. Amwald). Matka Rozalia z domu Stachowska. Rodzice zapewnili mu solidne wykształcenie. Maturę zdał w 1913 r. w Gnieźnie.

Miał przygotowanie wojskowe wyniesione z armii niemieckiej w stopniu zastępcy oficera (chorążego). Na początku 1918 r. przybył do Kórnika i podjął pracę jako urzędnik gospodarczy w majętności kórnickiej. Dnia 11 listopada 1918 r. włączył się w organizację Rady Robotniczo-Żołnierskiej w Kórniku i objął przewodniczenie Radzie Żołnierskiej. Rada pod jego kierownictwem powołała Straż Bezpieczeństwa oraz ochotnicze oddziały porządkowe i wartownicze w Kórniku i w okolicy. Dnia 15 listopada o 2230 został dowódcą kompanii kórnickiej ? powstańczego oddziału wojskowego, który współorganizował. Siła zbrojna w Kórniku liczyła około 150 ochotników, przeważnie byłych żołnierzy.

Dnia 27 grudnia 1918 r., na sygnał przebywającego w Poznaniu Sylwestra Gawrycha, kompania kórnicka wyruszyła do Poznania. Trawiński czekał z rozkazami przy kościele św. Rocha w Poznaniu. Na rozkaz mjr. Maciaszka, Komendanta Poznania, kompanię podzielono. Trawiński dowodził akcjami kompanii kórnickiej: ochroną hotelu ?Bazar?, w którym zamieszkał przybyły 26 grudnia Ignacy Jan Paderewski, wystawił posterunki na Starym Rynku oraz straże na dworcu kolejowym i poczcie. Udana akcja zbrojna kórniczan w Poznaniu, polegająca na opanowaniu strategicznych punktów Poznania, zadecydowała o dalszych sukcesach powstania wielkopolskiego. Trawiński otrzymał osobiste podziękowania i gratulacje od Ignacego Jana Paderewskiego. Dnia 29 grudnia dowództwo kompanii przekazano Stanisławowi Celichowskiemu.

Po uznaniu przez Radę Robotniczo-Żołnierską w Kórniku zwierzchności władz Powiatowej Rady Ludowej w Śremie kompania kórnicka weszła w skład batalionu śremskiego dowodzonego przez ppor. Stefana Chosłowskiego. Powołano Rzeczpospolitą Kórnicką z władzą cywilną. Burmistrzem wybrano Stanisława Figaszewskiego, mistrza kowalskiego i właściciela fabryki powozów. Choć powstańcy kompanii kórnickiej tworzyli IV kompanię batalionu śremskiego, Trawiński dowodził II kompanią tego batalionu i z tą for-macją wyruszył na odcinek leszczyński. Dowodził nią w potyczce z niemieckim pociągiem pancernym w Kąkolewie (27 stycznia 1919). Od 29 stycznia do 1 lutego 1919 r. czasowo pełnił obowiązki dowódcy odcinka ?Osieczna?, po czym wrócił do Kąkolewa i potem do Osiecznej, gdzie przebywał ze swoją kompanią do 12 marca. Dekretem Naczelnej Rady Ludowej z dnia 7 lutego 1919 r. został mianowany ppor. art. ze stanowiskiem od 21 stycznia 1919 r.

W maju 1919 r. został wykładowcą I kursu Oficerskiej Szkoły Aeronautycznej (balonowej) w Poznaniu. Następnie służył jako dowódca 3 kompanii w II baonie aeronautycznym, z którym wyruszył na front litewsko-białoruski pod Borysów. Od połowy kwietnia 1920 r. walczył w rejonie Kolenkowicze-Mozysz. Wykonując 12 czerwca 1920 r. wraz z ppor. Bronisławem Lubańskim zadanie obserwacji z balonu pozycji nieprzyjaciela w rejonie Jakimówki nad Dnieprem, stoczył zwycięską walkę z sowieckim samolotem atakującym balon. Uszkodził go i zmusił do odwrotu. Od 25 czerwca 1920 r. dowodził wydzielonym z baonu ?oddziałem aeronautycznym? złożonym z 3 oficerów i 100 szeregowych. Jako oddział piechoty walczył na zach. od wsi Glinnaja Słoboda. Dekretem NW z 9 września 1920 r. zatwierdzony w stopniu kpt. lotnictwa ze stanowiskiem od 1 czerwca 1920 r. Po wojnie w 1922 r. d-ca 4 Baonu Aerostatycznego w Krakowie-Prądniku. W 1924 r. służył w baonie balonowym w Toruniu, a od 1928 r. w Morskim Dywizjonie Lotniczym w Pucku jako kwatermistrz, później zastępca dowódcy. W stan spoczynku został przeniesiony około 1932 r. i zamieszkał w Gdyni. Pracował w kapitanacie portu Gdynia.

Nie znamy losów kpt. Mariana Trawińskiego w okresie II wojny światowej. Klara Brochwicz-Trawińska z domu von Krokov, jego była żona, w czasie okupacji pracowała w niemieckim biurze SS w Sopocie ale współpracowała z dowódcami AK w Poznaniu: Jerzym Kurpiszem i w Bydgoszczy z Kazimierzem Kurpiszem. Po wojnie wyszła ponownie za mąż, za Kazimierza Kurpisza, z którym miała dwie córki.

Spotykamy go w 1948 r. jako prezesa Koła Powstańców Wielkopolskich w Gdyni.

W dokumentacji ZBoWiD w Kórniku w protokole nr 1 z 1964 r. odnotowano w punkcie 6:
Prezes kol. Hołderny odczytał list napisany przez ob. Majchrzyckiego z Gdyni do kol. Pohla Jana, w którym doniósł, iż ppor armii niemieckiej, Marian Trawiński zmarł. Był on też powstańcem z Kórnika, a który został powołany na dowódcę oddziału w Ławicy, a nie był dowódcą kompanii kórnickiej, gdyż jak oświadczył Ciastowski Henryk, iż dowódcą kompanii kórnickiej nie był nikt inny jak dr. Celichowski. Ta notatka dobitnie świadczy jak szybko fakty z czasu powstania wielkopolskiego zatarły się w pamięci żyjących w latach 60. powstańców wielkopolskich. W opracowaniu Kórnik Bnin w walkach 1794-1945, wydanym w 1976 r. przekręcono nawet imię pierwszego dowódcy kompanii kórnickiej.

Nosił liczne odznaczenia:
Krzyż Walecznych z okuciem nadany dwukrotnie: za powstanie wielkopolskie i za wojnę polsko-bolszewicką,
Odznaka za rany 3-gwiazdki (trzy rany, kontuzje),
Odznaka Wojskowego pilota-obsługi balonowego kl.1 (złota),
Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921,
Krzyż Pamiątkowy ?Powstańcom Broni? TWP (lotniczy),
Odznaka Pamiątkowa Miejskiej Komendy Straży Ludowej ?Za Waleczność? (odmiana emaliowana),
Odznaka Pamiątkowa Związku Towarzystw Powstańców i Wojaków ?B?,
Odznaka Pamiątkowa Wojsk Wielkopolskich,
Krzyż Niepodległości.

W filmie fabularnym Powrót do Polski (1988 r., reżyser Paweł Pitera) jego postać zagrał aktor Włodzimierz Twardowski.
Marian Brochwicz-Trawiński zmarł 20 stycznia 1963 r. w Gdańsku i został pochowany w Sopocie, lecz jego grób nie zachował się.

Kazimierz KRAWIARZ, "Gazeta Śremska" 11-12/2018

Opracowano na podstawie:
Akt urodzenia USC Czerniejewo nr. 141/1896., Frankiewicz E. Osieczna w walce o niepodległość, Osieczna 1939, s. 62; Weyman S., Gomolec L., Kórnik i Bnin w walkach w latach 1794-1945, Poznań Kórnik 1976, s. 114, 125-126, 144; Czubiński A., Powstanie wielkopolskie 1918-1919. Geneza-charakter-znaczenie, Poznań 2002, s. 152, 168, 169; Rocznik Oficerski Rezerw, Warszawa 1934, s. 347, 1015; Wawrzyniak J., Pawłowice i Gmina Krzemieniewo w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919. Krzemieniewo-Leszno 2007., Wawrzyniak J., Słownik Biograficzny Śremu pod redakcja D. Płygawko i A. Podsiadłego, Śrem 2008, s. 356. Wawrzyniak J., Śrem w Powstaniu Wielkopolskim, Śrem 2011. Akta ZBoWiD w Kórniku T.21 k. 1., Akt zgonu USC Gdańsk 1963 nr. 117/1963.

Wymieniony w źródłach:
Kórnik - Towarzystwo Przyjaciół Powstania Wielkopolskiego

[Zamknij]


Trębiński Maksymilian, gmina: Książ Wielkopolski, (?-?)
Tuchołka Józef, gmina: Kórnik, Pierzchno (1898-1964)
Tuszyński Marian, gmina: Śrem, Góra (1901-po 1958)
Tuszyński Stanisław, gmina: Śrem, (?-?)
Tyliński Jan, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1894-1937)
Tyliński Leon, gmina: Książ Wielkopolski, Książ (1897-1972)


Partnerzy

(C) Muzeum Śremskie & Stowarzyszenie Nasza Gmina, 2018-2019 All Rights Reserved
e-mail: muzeum@srem.pl

gir@ffe

zaloguj